India Vs Poland

India

10 : 0

Poland

29-03-2019 16:05

  • Scorer: Vivek Prasad(FG – 1), Sumit Kumar(FG – 1), Varun Kumar(PC – 2),
    Surender Kumar(PC – 1), Simranjeet Singh(FG – 1),
    Nilakanta Sharma(FG – 1), Mandeep Singh(FG – 2), Amit Rohidas(PC – 1)
  • India: 10

 

  • Scorer:
  • Poland: